cz
A A A

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ S POSTIŽENÍM POHYBOVÉHO APARÁTU


Film s názvem V Německu vědí, jak na to. vypráví příběh člověka na vozíku, který žije v Polsku a musí zde čelit různým bariérám. Tento fim je o překážkách způsobených nedostatečnou informovaností o postiženích, která si většinou spojujeme s koncem lidského života, kdy ti, kdo o postiženích nikdy ani neuvažovali se najednou sami ocitnou ve složité životní situaci. Film vede k uzpůsobení našeho životního prostoru tak, aby se stal mnohem přívětivější pro všechny a to od samého začátku. 

 

Film Proesionál - nakupování

Postižení pohybového aparátu se projevuje mnoha různými způsoby. Může dojít k omezení hybnosti celého těla nebo jen některých částí (ruce, nohy, páteř). Postižení může být dočasné nebo trvalé. Postižení pohybového aparátu má různé příčiny, jako je mozková obrna, roztroušená skleróza, poranění míchy, zranění při dopravních nehodách, svalová dystrofie.
 

Problémy

Během studia čelí osoby s postižením pohybového aparátu zejména těmto problémům:

 • přístup a užívání univerzitních prostor.
 • rychlé přesouvání mezi jednotlivými místnostmi/budovami.
 • dlouho trvající neměnná pozice, např. pro studenta s poruchou páteře může být bolestivé trávit celé hodiny na výuce.
 • manuální činnost, například pro studenty s postižením horních končetin může být obtížné dělat si poznámky nebo se naplno zapojit do laboratorních prací (nemohou provádět experimenty).


Je důležité si rovněž uvědomit, že postižení pohybového aparátu přináší problémy i v jiných oblastech, včetně problémů v řeči, schopnosti si pamatovat, snížené schopnosti vnímání a v neposlední řadě bolesti.
 

Metody podpory vzdělávání


Zásady, které dále uvádíme, pokud jsou vhodně aplikovány a přizpůsobeny pro individuální potřebu, zlepší kvalitu vzdělávání pro studenty s postižením pohybového aparátu. Aby byly zajištěny rovné vzdělávací příležitosti pro všechny, je nutné dodržovat:
 

Organizace výuky:

 • Univerzitní prostory by měly být přístupné studentům na vozíku nebo o berlích. V případě, že prostory tyto nároky nesplňují, by výuka měla být přenesena jinám, například do přízemí.
 • Třídy by měly být přístupné všem. Ujistěte se, že sedadla a vybavení místnosti jsou uspořádány tak, aby umožnily studentům na vozíku nebo o berlích vstoupit do místnosti a volně se po ní pohybovat. Ujistěte se, že v místnosti nejsou těžké dveře nebo vysoké prahy a zjistěte si za jak dlouho je možné se do budovy dostat.
 • Studentům by mělo být poskytnuto dostatek času, aby se stihli přesunout mezi jednotlivými místnostmi/budovami.
 • Pokud má student problémy s řečí, umožněte mu mluvit vlastním tempem. Je důležité nechat studentovi dostatek času pro vlastní vyjádření a nedokončovat vety místo něj. Pokud studentovi nerozumíte, požádejte ho o zopakování.
 • Studenti s postižením horních končetin by měli mít k dispozici asistenta, který by jim pomáhal vykonávat úkoly pro ně nezvládnutelné (např. laboratorní práci). Ujistěte se, že asistent pracuje pod vedením studenta a že věrně interpretuje studentovy výsledky  a nevykonává práci za studenta.
 • Pokud je pro studenta obtížné dělat si poznámky, má možnost si výuku nahrávat. Místnost by měla být vybavena výukovým materiálem s patřičným předstihem, aby se student mohl výuky aktivně účastnit.
   

Zkoušky a kredity

Výuka a zkoušení by měly být upraveny na základě individuálních potřeb studenta a jeho specifického postižení. Forma zkoušení by měla být stanovena s dostatečným předstihem. Platí:

 • Student, který má problémy se psaním rychle a čitelně, by měl mít při písemném zkoušení více času.
 • Student, který má problémy se psaním, by měl mít možnost používat během zkoušení počítač nebo požádat o asistenci.
 • Student, který má problémy s mluvením, by měl mít možnost skládat písemnou zkoušku místo ústní.

Další:

 • Pokud mluvíte se studentem na vozíku, zaujměte pozici, která vám umožní udržovat s ním oční kontakt. Vyhněte se tomu, abyste stáli přímo před studentem nebo se na něj dívali zvrchu.
 • Dbejte na to, abyste studentovi svou pomoc nevnucovali a netlačili vozík bez jeho souhlasu a tak mu narušili osobní prostor. Pokud se domníváte, že vaše asistence je nezbytná, zeptejte se studenta, zda ji od vás potřebuje.
   

Literatura:

 • Nowak-Adamczyk D., Perdeus-Białek M., Szczocarz U. (red.), Wyrównywanie szans. Osoby niepełnosprawne na studiach przyrodniczych [Equal Opportunities. Students with Disability Majoring in Natural Sciences], Kraków 2011.
 • Vzdělávací materiál obsažený v manuále pro akademické pracovníky, který byl vytvořen během projektu DARE 2 (www.DareProject.eu).