cz
A A A

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY


Termín psychiatrické problémy označuje velké množství poruch. Studenti s duševními problémy obvykle mají tyto poruchy:
•    úzkostné poruchy
•    poruchy příjmu potravy
•    poruchy osobnosti
•    poruchy adaptace
•    poruchy nálady
•    psychotické poruchy

Následující faktory lépe pomohou v diagnostikování jednotlivých poruch: klinické psychické příznaky doprovázené pocity úzkosti, problémy s fungováním ve společnosti a jako jedinec.

Duševní problémy patří mezi tzv. „skrytá postižení”. Proto je chování osob zažívajících období duševních problémů tak často nesprávně vykládáno druhými lidmi. Jejich problémy jsou často interpretovány jako neochota, nedostatek talentu nebo přímo lenost a v druhých často vyvolávají smíšené reakce a obavy.

Nedostatečná informovanost o duševních problémech spolu se sociální stigmatizací mají za následek, že osoby s duševními problémy jen velmi obtížně nacházejí podporu v univerzitním prostředí. Stejná lékařská diagnóza znamená málokdy stejné příznaky. Ty se mohou individuálně lišit intenzitou a délkou. Výukové metody je proto nutné uzpůsobit „na míru” podle jednotlivých požadavků studentů.
 

Možné problémy

V závislosti na druhu poruchy a způsobu léčení mohou mít studenti s duševními problémy při splnění svých studijních povinností tyto problémy:
•    zvýšený počet absencí z důvodu dočasného návratu symptomů.
•    dohnat zameškanou látku z důvodu dlouhodobé nemoci nebo hospitalizace.
•    udržení pozornosti, problémy s pamětí, motivací a zvládání stresu.
•    organizace a plánování práce, plánování činností, stanovení cílů a určení priorit.
•    práce v týmu, obavy z vystoupení na veřejnosti.
•    zvládádní vedlejších účinků předepsaných medikamentů (např. ospalost, snížená výkonnost).
 

Metody podpory vzdělávání


Výuka a zkoušení by měly být upraveny na základě idndividuálních potřeb studenta a jeho specifických poruch učení. Při výuce studentů s duševními problémy zajistěte následující:
 

Organizace výuky:

  • upravte požadavky a organizaci výuky podle zdravotních problémů studenta. Umožněte studentovi, aby pracoval v menších skupinkách, aby nemusel odpovídat na vaše otázky před celou třídou (snižuje se tak vystavení se sociálnímu stresu), aby měl větší množství přestávek na odpočinek.
  • umožněte studentovi nahrávat si výuku.
  • poskytněte s dostatečným časovým předstihem podklady pro přednášku nebo prezentaci. Studenti tak budou schopni se s daným tématem seznámit a více se účastnit diskuze.
  • prodlužte termíny pro odevzání, zejména pak dlouhých písemných prací a, pokud je to nezbytné, rozčleňte je na kratší úseky.
  • umožněte větší množství absencí z důvodu špatného zdravotního stavu.
  • připravte plán, který studentovi pomůže dohnat zameškanou látku. Studentovi by zároveň měl být nabídnut flexibilní rozvrh se změnami podle aktuálního stavu studenta. Student by měl však také, pokud mu to zdraví dovolí, splnit úkoly stanovené vyučujícím. Je velmi důležité, abyste při jednání se studentem byli konzistentní.
  • pamatujte, že student může mít specifické a často dočasné problémy v oblasti sociální interakce. Váš souhlas s komunikací emailem může tento problém vyřešit.
  • vezměte v potaz, že léky, které student užívá, mohou mít vedlejší účinky: ospalost, zpomalená reakce, zhoršení paměti, problémy s koncentrací.

Kredity a zkoušky:

•    prodlužte zkouškové období.
•    upravte formu zkoušení: písemnou místo ústní a naopak.
•    při zadávání otázek je zároveň pište na papír a poskytněte je studentovi (ústní zkouška).
•    umožněte studentovi připravit si plán prezentace (ústní zkouška).
•    umožněte studentovi krátké přestávky během zkoušení.
•    připravte zvládnutelný plán zkoušení.
•    pokud má student s poruchami učení problémy se zvládnutím požadované látky, rozložte zkoušku/test do více částí.
•    zkoušejte v oddělené místnosti.
 

Další:

•    respektujte studentovo právo na zachování mlčenlivosti o jeho zdravotním stavu.
•    buďte chápaví ke studentovým psychickým problémům a doporučte mu vyhledat odbornou pomoc.


Tento materiál vychází z materiálu připraveného pro projekt DARE 2 paní by Edytou Dembińskou, MD, která pracuje jako psychiatr a působí jako zátupce předsedy katedry psychoterapie lékařské fakulty (Collegium Medicum) na Jagellonské univerzitě a je konzultantem v oblasti psychiatrie v Centru na pomoc studentům se speciálními potřebami tamtéž.


VZDĚLÁVACÍ VIDEO – Špička ledovce